Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Διοικητική διάρθρωση

Διοικητική διάρθρωση

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ασκεί τις αρμοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν από το σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής.
 

Οργάνωση των Υπηρεσιών της Βουλής

Γραφείο Προέδρου της Βουλής
Γραφείο Γενικού Διευθυντή της Βουλής
Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων
Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων
Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης
Υπηρεσία Επικοινωνίας
Στενογράφοι
Διοικητικό και Γραμματειακό Προσωπικό
Αρχείο
Βιβλιοθήκη
Κλητήρες και τηλεφωνήτριες 

 

Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

Η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών είναι αρμόδια εν γένει για την προώθηση των διαδικασιών και τη διεκπεραίωση όλων των εργασιών που απαιτούνται τόσο για την παραγωγή του νομοθετικού έργου όσο και για τη λειτουργία και το έργο των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Ειδικότερα, η εν λόγω υπηρεσία μεριμνά για την οργάνωση των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών παρέχοντας κάθε δυνατή στήριξη για τη διεξαγωγή των εργασιών τους. Στο πλαίσιο αυτό οι γραμματείς των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σε συνεργασία με τους προέδρους των οικείων επιτροπών, συντάσσουν τις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, μεριμνούν για την τήρηση συνοπτικών πρακτικών των συζητήσεων που διεξάγονται κατά τη διάρκειά τους και  προβαίνουν στην ετοιμασία όλων των μελετών, μνημονίων, επιστολών, τροπολογιών ή άλλων εγγράφων που κρίνονται αναγκαία ή χρήσιμα για τις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Επιπλέον, διενεργούν νομοτεχνικό έλεγχο όλων των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου, συμπεριλαμβανομένων του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, καθώς και των κανονισμών που κατατίθενται στη Βουλή και ταυτόχρονα συντάσσουν προτάσεις νόμου για σκοπούς υποβολής τους από τους βουλευτές. Με το πέρας των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, οι γραμματείς συντάσσουν τις εκθέσεις, με όλες τις εκφρασθείσες απόψεις και εισηγήσεις επί των θεμάτων που εξετάσθηκαν από τις επιτροπές, και παράλληλα διαμορφώνουν ανάλογα τα κείμενα των σχεδίων νόμου, τα οποία προωθούνται στη Βουλή για ψήφιση/έγκριση, στο πλαίσιο υλοποίησης των αποφάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Οι εκθέσεις μαζί με τα εν λόγω σχέδια νόμου διανέμονται στους βουλευτές πριν από τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος για λήψη απόφασης. 

Επιπροσθέτως, στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών περιλαμβάνονται η ετοιμασία της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της ολομέλειας, η επιμέλεια της κατάθεσης των νομοσχεδίων και εγγράφων, η υποβοήθηση του έργου του προεδρείου της Βουλής κατά τις συνεδριάσεις της ολομέλειας, η παρακολούθηση της συζήτησης και της ψήφισης/έγκρισης σχεδίων νόμου και κανονισμών, η ένταξη στο αρχικό τους κείμενο όλων των τροπολογιών που έτυχαν έγκρισης κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος, καθώς και η επιμέλεια των τελικών κειμένων των νόμων, για σκοπούς δημοσίευσής  τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Περαιτέρω, οι γραμματείς των κοινοβουλευτικών επιτροπών επικοινωνούν, είτε γραπτά είτε προφορικά, με το κοινό για ενημέρωση και επεξήγηση διάφορων θεμάτων που τους απασχολούν, υποβοηθώντας έτσι τα μέλη του σώματος και  τις επιτροπές στην άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου.  

Τέλος, η Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών παρέχει τεχνοκρατική στήριξη σε διάφορους φορείς, όπως η Βουλή των Γερόντων, η Παράλληλη Βουλή κ.ά., με στόχο τη διοργάνωση συνεδριάσεών τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατά τη διάρκεια των οποίων διεξάγεται συζήτηση και εκφράζονται απόψεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία των πολιτών.

Σημειώνεται ότι από τον Μάρτιο του 2019 έχει υλοποιηθεί ο πάγιος στόχος της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη σύσταση αμιγούς νομικού τμήματος και δημιουργήθηκε ειδικός τομέας καλούμενος «Τομέας Νομικών» ο οποίος εντάχθηκε στην Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Κύριο έργο του Τομέα είναι η παρακολούθηση του νομοθετικού έργου και η ετοιμασία και προώθηση σημειωμάτων στις κοινοβουλευτικές επιτροπές επί καθαρά νομικής φύσεως ζητημάτων που εντοπίζονται σε κατατεθειμένα στη Βουλή νομοσχέδια, προτάσεις νόμου και κανονισμούς.

Πέραν των πιο πάνω, συντάσσονται επίσης μελέτες για νομικής φύσεως θέματα κατόπιν οδηγιών είτε του Προέδρου της Βουλής, είτε των ιδίων των επιτροπών, είτε κατ’ εντολήν μεμονωμένων βουλευτών.
 

Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων

Η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη των πολιτικών, πολιτιστικών, οικονομικών και ευρύτερων σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με άλλες χώρες στο διμερές και πολυμερές κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Βασικοί στόχοι της είναι η προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό, η ουσιαστική συμμετοχή της Βουλής των Αντιπροσώπων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και η προαγωγή των σχέσεων και της επικοινωνίας της Βουλής των Αντιπροσώπων με κοινοβούλια άλλων χωρών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς.

Στα πλαίσια αυτά, παρέχει επιστημονική και τεχνοκρατική στήριξη στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες διμερούς, ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινοβουλευτικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και της υπηρεσιακής στήριξης ευρωπαϊκών και διεθνών κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο και της συμμετοχής της Βουλής σε ανάλογες διοργανώσεις στο εξωτερικό, καθώς και επισκέψεων ξένων αντιπροσωπιών στην Κύπρο.

 

Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων

Η Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων είναι αρμόδια για τη γλωσσική επιμέλεια, την ευρετηρίαση και την έκδοση των πρακτικών της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και για τη γλωσσική επιμέλεια όλων των κειμένων που εκδίδει η Βουλή. 

Ασχολείται επίσης με την πραγματοποίηση εκδόσεων και ενημερωτικών φυλλαδίων που αποφασίζει η Βουλή στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και ιδιαίτερα επικεντρώνεται στην επιστημονική έρευνα και μεθοδική συγκέντρωση στοιχείων συναφών με την ιστορία και δράση του κοινοβουλίου με στόχο την πραγματοποίηση σχετικών εκδόσεων. 

Παράλληλα, η υπηρεσία δραστηριοποιείται και στον τομέα της διοργάνωσης πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων κ.λπ.).

Περαιτέρω, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου ή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και με στόχο την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού έργου, εκπονεί σύντομες αναλύσεις, ενημερωτικά σημειώματα ή εκτενείς έρευνες και μελέτες για διάφορα θέματα. 
 

Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στηρίζει το έργο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ετοιμάζει εκθέσεις και μελέτες νομικού περιεχομένου σχετικά με τα εναρμονιστικά νομοσχέδια/κανονισμούς και τα κεφάλαια του κοινοτικού κεκτημένου.

Επίσης, η Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενισχύει γενικότερα το έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων παρέχοντας νομική ή άλλη επιστημονική στήριξη σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα το οποίο εμπίπτει στον τομέα του ευρωπαϊκού κεκτημένου ή των ευρωπαϊκών υποθέσεων γενικότερα.

 

Υπηρεσία  Οικονομικής Διαχείρισης

Η Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την αποτελεσματική διεξαγωγή της διαχείρισης των δαπανών της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμασίας του ετήσιου Προϋπολογισμού, του ελέγχου των διενεργούμενων δαπανών και προσόδων. Επιλαμβάνεται θεμάτων που σχετίζονται με τη συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου και του εξοπλισμού της Βουλής, συντάσσοντας τις απαραίτητες μελέτες για την εκτέλεση και την επίβλεψη διαφόρων έργων που αφορούν το κτίριο και τους περιβάλλοντες χώρους. Μελετά και εισηγείται τρόπους βελτίωσης των ακολουθουμένων Λογιστικών/Οικονομικών διαδικασιών για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

 

Υπηρεσία Επικοινωνίας

Η Υπηρεσία Επικοινωνίας έχει μεταξύ άλλων την ευθύνη να ενημερώνει τα ΜΜΕ και τους πολίτες σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και να ασκεί καθήκοντα επικοινωνίας και επαφής με τα ΜΜΕ. Την ευθύνη διευκόλυνσης των δημοσιογράφων στο έργο τους και της επικοινωνίας με διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς και εθνικά κοινοβούλια στον τομέα της ενημέρωσης του κοινού και των ΜΜΕ.

Επίσης έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την καλλιτεχνική επεξεργασία και επιμέλεια των εκδόσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων την υποβοήθηση στην οργάνωση και στις εργασίες συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων , την ενημέρωση και διαχείριση της ιστοσελίδας της Βουλής, της ετοιμασίας προγραμμάτων ηλεκτρονικής απεικόνισης δεδομένων και των συστημάτων εσωτερικής επικοινωνίας καθώς και της ψηφιοποίησης και διαχείρισης εγγράφων και την ηχογράφηση - οπτικογράφηση συνεδριάσεων και άλλων γεγονότων με σκοπό την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου.

Στα καθήκοντα της Υπηρεσίας Επικοινωνίας είναι η ομαλή λειτουργία και διαχείρηση των ηλεκτρονικών και άλλων συστημάτων.

 

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσώπων λειτουργεί από το 1960 και βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου του κοινοβουλίου. Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι να εξυπηρετεί τους βουλευτές, τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες, το προσωπικό της Βουλής, καθώς και ενδιαφερόμενους εξωτερικούς χρήστες για σκοπούς έρευνας στη νομική επιστήμη, την ιστορία και την πολιτική της Κύπρου.

Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει ολοκληρωμένη σειρά των πρακτικών των συνεδριάσεων της ολομέλειας της Βουλής από το 1960, την Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1960, λεξικά, λογοτεχνικές και άλλες σειρές και εγκυκλοπαίδειες. Επίσης, στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται σπάνια παλαιά βιβλία από την περίοδο της αγγλοκρατίας στην Κύπρο. Το υλικό αυτό υπάρχει πρόθεση να ψηφιοποιηθεί, για να είναι προσβάσιμο στους χρήστες. Η συλλογή της βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται συνεχώς με αγορά νέου υλικού, αλλά και με δωρεές που γίνονται προς αυτή. Η βιβλιοθήκη έχει σχεδόν όλο το βιβλιογραφικό υλικό μηχανογραφημένο στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.6 και οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συλλογή μέσω του Καταλόγου Ανοικτής Πρόσβασης Κυπριακών Βιβλιοθηκών (http://www.cln.com.cy). Η οργάνωση του υλικού γίνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ακολουθώντας το ταξινομικό σύστημα “Dewey” και τους αγγλοαμερικάνικους κανόνες καταλογράφησης (AACR2).

Η βιβλιοθήκη ΔΕΝ είναι δανειστική, υπάρχει όμως δυνατότητα για μελέτη και έρευνα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή: 7.30 - 14.00 Πέμπτη: 7.30 - 14.00, 15.00 - 17.30.