Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και του εφαρμοστικού Νόμου 125(Ι)/2018, εκτείνεται και στις δραστηριότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία με βάση τον Νόμο καθορίζεται ως «υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων», συμμορφώνεται πλήρως με τις πρόνοιες της νομοθεσίας ασκώντας σύννομα και με πλήρη εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας τις σχετικές δραστηριότητές της.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο εκτέλεσης των υποχρεώσεων της ως το νομοθετικό σώμα της χώρας μας και ως αρχή ενδεδυμένη με δημόσια εξουσία, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε χειρόγραφη και ηλεκτρονική μορφή προς συμμόρφωση με πρόνοιες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορούν:

•    Την καλύτερη οργάνωση του νομοθετικού έργου.
•    Την ανάγκη επικοινωνίας και αλληλογραφίας με άλλους δημόσιους ή κοινωνικούς φορείς, καθώς και με φυσικά πρόσωπα.
•    Την ανάγκη επικοινωνίας και αλληλογραφίας με κοινοβούλια άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς.
•    Την εκπλήρωση των αναγκών ασφαλείας του κτιρίου και των εργαζομένων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων μπορεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα όπου κρίνεται απολύτως αναγκαίο προς εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών της και πάντοτε στη βάση των προνοιών του Νόμου και του Κανονισμού. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί η διαβίβαση δεδομένων υπηρεσιακών λειτουργών της Βουλής ή βουλευτών ή συνεργατών τους για σκοπούς επικοινωνίας και αλληλογραφίας ή/και για την ικανοποίηση των αναγκών ασφαλείας τρίτων οργανισμών είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αναγκών συνεργασίας της Βουλής για προαγωγή του κοινοβουλευτικού έργου.

Δικαιώματα υποκειμένων προσωπικών δεδομένων

Στο πλαίσιο της προστατευτικής λειτουργίας του Κανονισμού, τα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αιτήματος προς:
•    Πληροφόρηση για τα προσωπικά δεδομένα εκάστου που τυγχάνουν πιθανής επεξεργασίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
•    Επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων.
•    Διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
•    Περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
•    Υποβολή ένστασης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Αιτήματα μπορούν να υποβληθούν με μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ckitromilis@parliament.cy και margyrou@parliament.cy ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Βουλή των Αντιπροσώπων,1402 Λευκωσία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ανωτέρω διευθύνσεις.

Οποιοδήποτε παράπονο μπορεί να υποβληθεί στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση commissioner@dataprotection.gov.cy 
 

 

 

Ενημέρωση 28/1/2020