Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Η οργάνωση και η λειτουργία της Βουλής

Η οργάνωση και η λειτουργία της Βουλής

Σύνοδοι της Βουλής

Η Βουλή συνέρχεται αυτοδίκαια σε τακτική σύνοδο δεκαπέντε μέρες μετά τις γενικές εκλογές και ο τρόπος λειτουργίας της καθορίζεται, με βάση το σύνταγμα, από εσωτερικό κανονισμό. Η τακτική σύνοδος της Βουλής διαρκεί από τρεις έως έξι μήνες τον χρόνο, σύμφωνα με απόφασή της. Στην πράξη όμως οι σύνοδοι της Βουλής συνήθως διαρκούν από εννέα έως δέκα μήνες. Έκτακτη σύνοδος συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Βουλής έπειτα από γραπτή αίτηση δέκα βουλευτών, στην οποία αναφέρονται ρητά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η έκτακτη σύγκληση της Βουλής.

Συνεδριάσεις της Βουλής

Οι συνεδριάσεις της Βουλής είναι δημόσιες, συγκαλούνται συνήθως κάθε Πέμπτη και τα πρακτικά των συζητήσεων της ολομέλειας, τα οποία τηρούνται κατά λέξη, δημοσιεύονται. Το σώμα βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Η Βουλή μπορεί, αν κριθεί αναγκαίο, να διασκεφθεί σε μυστική συνεδρίαση με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της ολομέλειας περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια: τη νομοθετική εργασία, την κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων, τις ερωτήσεις των βουλευτών προς την κυβέρνηση και τους υπουργούς και τις σχετικές απαντήσεις και, τέλος, τη συζήτηση των θεμάτων που εγγράφουν τα μέλη του σώματος.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να απευθύνεται με μηνύματα στο κοινοβούλιο ή να διαβιβάζει σ΄ αυτό τις απόψεις του μέσω των υπουργών. Οι υπουργοί μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της ολομέλειας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών και να προβαίνουν σε δηλώσεις ή να ενημερώνουν για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

Σύσκεψη του Προέδρου και των Αρχηγών ή Εκπροσώπων των Κομμάτων

Με την τέταρτη τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 7 Νοεμβρίου 2013, θεσμοθετήθηκε η μέχρι τότε άτυπη Σύσκεψη Αρχηγών ή Εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων. Πρόκειται για έναν θεσμό με συντονιστικό και καθοδηγητικό ρόλο, που αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση των εργασιών της Βουλής μέσω της συνεργασίας του Προέδρου και όλων των κομμάτων. Οι εισηγήσεις και οι υποδείξεις της Σύσκεψης των Αρχηγών γίνονται συνήθως σεβαστές από τα μέλη του κοινοβουλίου, ωστόσο σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αποφάσεις της ολομέλειας και ο ρόλος της είναι καθαρά συμβουλευτικός.

Κοινοβουλευτικές επιτροπές

Για τη μεθοδικότερη διεκπεραίωση του κοινοβουλευτικού έργου, το σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπουν τη σύσταση και λειτουργία επιτροπών, τη σύνθεση των οποίων αποφασίζει η Επιτροπή Επιλογής. Οι πολιτικές κομματικές ομάδες στη Βουλή εκπροσωπούνται δεόντως σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τις μόνιμες κοινοβουλευτικές επιτροπές, που αντιστοιχούν στα συναφή υπουργεία, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προσωρινές, συνιστώμενες για ορισμένο σκοπό (ad hoc επιτροπές) ή ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές. Κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το ένα δεύτερο τουλάχιστον του αριθμού των μελών της. Οι αποφάσεις των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

Οι επιτροπές μελετούν τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στο σώμα για ψήφιση και όλα τα θέματα που εγγράφονται στην ολομέλεια και παραπέμπονται σ΄ αυτές. Κάθε επιτροπή μπορεί αυτεπάγγελτα, εκτός από τα θέματα που παραπέμπει σ΄ αυτήν η ολομέλεια, με απόφασή της να εξετάσει, στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, και οποιοδήποτε άλλο θέμα συναφές με τις αρμοδιότητές της.