Κυπριακή Δημοκρατία Κυπριακή Δημοκρατία

Άρθρα

11 03 2016

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το παρόν ερωτηματολόγιο πραγματοποιείται στα πλαίσια πρωτοβουλίας που ανέλαβε ομάδα Εθνικών Κοινοβουλίων των Κρατών μελών της ΕΕ (Ιταλική Βουλή των Αντιπροσώπων, Γαλλική Εθνοσυνέλευση, Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας και Βουλή των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου) που οδήγησε στην υπογραφή στις 14 Σεπτεμβρίου 2015, τηςΔιακήρυξης της Ρώμης με τίτλο «Greater European Integration: The Way Forward”. Η εν λόγω Διακήρυξη συνυπογράφηκε και από άλλα Εθνικά Κοινοβούλια κρατών μελών μεταξύ των οποίων και τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Διακήρυξη καλεί τα συνυπογράφοντα μέρη στην ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να δοθεί το έναυσμα για μια συζήτηση επί συγκεκριμένων προτάσεων ενίσχυσης της Ένωσης. Στα πλαίσια της εν λόγω Διακήρυξης το παρόν ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στο να παρασχεθεί η δυνατότητα στους πολίτες και στα οργανωμένα σύνολα να εκφράσουν τις απόψεις τους σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και να προβούν σε προτάσεις και εισηγήσεις που να προσδώσουν νέα ώθηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
 
1η Ερώτηση
 
Σκοπός της παρούσας ερώτησης είναι η καταγραφή των απόψεων των πολιτών και των οργανωμένων συνόλων αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε.
 
Ποία κατά την άποψή σας είναι τα πιο σημαντικά οφέλη που η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στους πολίτες της; (Παρακαλώ επιλέξετε μέχρι 3 απαντήσεις).*
 
1.    Ειρήνη και σταθερότητα στους πολίτες της·
2.    Δικαιώματα, βασικές ελευθερίες και δημοκρατία·
3.    Ελεύθερη διακίνηση των πολιτών·
4.    Τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς εντός της οποίας διακινούνται ελεύθερα αγαθά και υπηρεσίες·
5.    Μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος·
6.    Το κοινό νόμισμα·
7.    Πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγής όπως το ERASMUS·
8.    Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έργα και πρωτοβουλίες·
9.    Δράσεις σε άλλους τομείς (π.χ. τη γεωργία, τις μεταφορές, την έρευνα και τις επικοινωνίες)·
10. Κανένα αξιοσημείωτο όφελος·
11. Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ.
 
*Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδότηση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω των κυβερνήσεων των κρατών μελών, για σκοπούς επιδότησης διαφόρων έργων (π.χ. την ανέγερση σχολείων, δρόμων και σιδηρόδρομων, τη διεξαγωγή έρευνας, πολιτιστικά προγράμματα, την προστασία του περιβάλλοντος και την παροχή βοήθειας στους αγρότες).
  
2η Ερώτηση
Σε ποίους τομείς πιστεύετε ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ικανοποιητική; (Παρακαλώ επιλέξετε μέχρι 3 απαντήσεις).
1.    Στην παροχή στήριξης στην οικονομική ανάπτυξη και την εργασία·
2.    Στη μείωση του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ των κρατών μελών·
3.    Στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·
4.    Στην καταπολέμηση της φτώχειας·
5.    Στην προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·
6.    Στην προστασία των ευρωπαϊκών βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων·
7.    Στην επίλυση κρίσεων και τη στήριξη της εκδημοκρατικοποίησης των γειτονικών χωρών·
8.    Σε άλλους τομείς (παρακαλώ αναφέρετε) ---------------------------------------------·
9.    Σε κανένα τομέα·
10. Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ.
 
3η Ερώτηση
 
Σε ποίους από τους ακόλουθους τομείς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ενότητα; (Παρακαλώ επιλέξετε μέχρι 3 απαντήσεις).
1.    Στο θέμα της κλιματικής αλλαγής·
2.    Στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας·
3.    Στην πάταξη του εγκλήματος και της διεθνούς τρομοκρατίας·
4.    Στα θέματα μετανάστευσης·
5.    Στον τομέα της εργασίας και της καταπολέμησης της φτώχειας·
6.    Στην εξωτερική και την αμυντική πολιτική·
7.    Στην προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των κρατών μελών·
8.    Σε άλλους τομείς (παρακαλώ αναφέρετε) --------------------------------------·
9.    Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ.
 
4η Ερώτηση
 
Για σκοπούς ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της δράσης της ενόψει των μεγάλων παγκοσμίων προκλήσεων, που καλείται να αντιμετωπίσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει: (Παρακαλώ επιλέξετε μόνο μία απάντηση).
1.    Να μειώσει το εύρος της παρέμβασής της·
2.    Να απλοποιήσει τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της και να τους καταστήσει πιο διαφανείς·
3.    Να συντονίσει αποτελεσματικότερα τις πολιτικές των κρατών μελών αντί να προβαίνει σε απευθείας παρεμβάσεις με τη χρήση ευρωπαϊκών νομοθετικών μέτρων·
4.    Να παρέχει ευρύτερες εξουσίες και εργαλεία δράσης στα θεσμικά της όργανα·
5.    Άλλο (παρακαλώ αναφέρετε) --------------------------------------·
6.    Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ.
 
5η Ερώτηση
 
Πιστεύετε ότι ο θεσμός της ευρωπαϊκής ιθαγένειας πρέπει να ενισχυθεί; (Παρακαλώ επιλέξετε μόνο μία απάντηση).
1.    Ναι, με την εισαγωγή κοινών κανόνων παραχώρησης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας σε όλα τα κράτη μέλη·
2.    Ναι, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε κοινές κοινωνικές παροχές για όλους τους πολίτες (π.χ. ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ικανοποιητική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη)·
3.    Ναι, με την πλήρη διασφάλιση του δικαιώματος της ελεύθερης άσκησης επαγγελμάτων και οικονομικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
4.    Ναι, αλλά με άλλο τρόπο (παρακαλώ αναφέρετε)--------------------------------------·
5.    Όχι, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια πρέπει να παραμείνει ως έχει·
6.    Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ.
 
6η Ερώτηση
 
Πιστεύετε ότι η έξοδος από την παρούσα κρίση προϋποθέτει αλλαγές στη θεσμική διάρθρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης; (Παρακαλώ επιλέξετε μόνο μία απάντηση).
1.    Ναι, με τη δημιουργία μιας ομοσπονδίας κρατών μελών·
2.    Ναι, με τη δημιουργία ομοσπονδίας που να περιλαμβάνει μόνο τα κράτη μέλη της Ε.Ε. που υιοθέτησαν το Ευρώ·
3.    Όχι, οι κατάλληλες πολιτικές και/ή νομικές συνθήκες για την τροποποίηση της παρούσας θεσμικής διάρθρωσης της Ε.Ε. δεν υπάρχουν·
4.    Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ.
 
7η Ερώτηση
 
Επιπρόσθετα από τα θέματα που αναφέρονται στα πιο πάνω ερωτήματα, παρακαλείστε όπως παραθέσετε οποιεσδήποτε προτάσεις ή εισηγήσεις που κατά την άποψή σας μπορούν να φέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους ευρωπαίους πολίτες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Παρακαλούμε αφήστε τα σχόλια και τις απόψεις σας.

Οι γνώμες και απόψεις των πολιτών είναι ευπρόσδεκτες σε ένα χρήσιμο διάλογο στη βάση επιχειρημάτων και στα πλαίσια της κόσμιας έκφρασης και σεβασμού της αντίθετης άποψης.Οι απόψεις αυτές των πολιτών, φιλοξενούνται χωρίς καμιά επέμβαση και απηχούν απόψεις του συγγραφέα τους. Σχόλια άσχετα με το υπό συζήτηση θέμα, υβριστικά ή άλλως πως μειωτικά για πρόσωπα και θεσμούς, προσωπικές επιθέσεις, δεν θα δημοσιεύονται.

9 Σχόλια